Privaatsuseeskirjad

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Luigelilled OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes on tellinud teenust või toodet Luigelilled OÜ käest.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Luigelilled OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed, fotod).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kasutamine, edastamine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Luigelilled OÜ.

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis
Luigelilled OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
äriühingu korral registrikood;
elukoht/asukoht;
fotod
kontaktandmed.
tehingute andmed ja fotod (kliendi poolt sooritatud tellimuste andmed ja üritustel tehtud fotod dekoratsioonidest ja sündmustest )
andmed klientide eelistuste ja rahulolu kohta (nt. kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
kõiki kliendi poolt edastatud andmeid (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Luigelilled OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt arvutivõrgu) teel.

Seaduses sätestatud alustel on Luigelilled OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Luigelilled OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid/tooteid;

Millistel juhtudel Luigelilled OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
Luigelilled OÜ kasutab klientidelt saadud fotosid (kus on näha dekoratsioonid ja klientide sündmused) oma kadulehel www.luigelilled.com, sotsiaalvõrgustikus Facebook ja Instagram.

Kuidas Luigelilled OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Luigelilled OÜ saadab Klientide päringule vastavalt oma pakkumise teenuste/toodete kohta.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, pöördudes meie poole heli [at] luigelilled.com

Isikuandmete töötlemise kord
Luigelilled OÜ töötleb isikuandmeid,et paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid, täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.
Me ei edasta, müü ega avalikusta Kliendi andmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.
Meie firma töötleb Kliendi: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili.
Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kliendil õigus saata meile e-kiri heli [at] luigelilled.com või helistada numbril +372 5261413
Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil heli[at]luigelilled.com. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.